Lapinlahden mediakatsaus // Lappviken i medierna

Lapinlahti on viime aikoina ollut useasti esillä mielipidepalstoilla, tässä kooste viimeisten 10 päivän saldosta. // Under den senaste tiden har Lappvikens framtid diskuterats en hel del i medierna, här hittar du länkar till de senaster 10 dagarnas insändare och artiklar.

Keskiviikkona 25.3.2020 Helsingin Sanomat julkaisi Teemu Lehdon, Tilanjakamon hallituksen puheenjohtajan ja Kristian Wahlbeckin, Lapinlahden Lähden hallituksen puheenjohtajan mielipidekirjoituksen Lapinlahden puistoa on suojeltava. Sairaala-alueen suunnittelukilpailu ei tuottanut toivottua tulosta. Kirjotuksessaan he kritisoivat NREP:n suunnitelmaa, joka katkaisi “mielenterveystyön jatkumon alueella” ja joka “uhkaa alueen kulttuuri- ja luontoperintöä”. Lisäksi he kysyvät:

Helsingin kaupunki on esimerkillisesti pyrkinyt veroparatiisien torjuntaan. On siksi hämmästyttävää, että kilpailussa ei ole kiinnitetty huomiota tanskalaisperäisen Nrep-yhtiön verosuunnittelua mahdollistavaan monikerroksiseen omistusrakenteeseen holdingyhtiöineen ja Luxemburgiin sijoitettuine kiinteistörahastoineen. Kaupungin päättäjien tulee myös ymmärtää, että kiinteistörahaston toiminnan luonteeseen kuuluu omistuksen eteenpäin myyminen uudelle sijoittajalle suurempaan hintaan 5–10 vuoden kuluessa ja että omistus jatkossa määräytyy täysin kaupallisesti.

Tisdagen 31.3.2020 publicerades min, kulturforskaren Maija Kerkos och Pro Lappvikens styrelsemedlem Thomas Slätis insändare i Hufvudstadsbladet. I vår insändare går vi igenom det vinnande bidragets plan och visar bl.a. på hur planerna på att bygga hotell och två andra byggnader i parkens södra område, inte enbart skulle förstöra den historiska parken, utan strider mot tävlingens direktiv. Vi diskuterar också på vilket sätt bidraget skulle förstöra Lappvikens kulturhistoriska värden.

Då stadens förtroendevalda nu ska fatta beslut om Lappvikens framtid handlar beslutet alltså om mer än en tävling, eller om Lappviken. Det handlar framför allt om rätten till kulturarv, om den betydelse staden tillskriver medborgarnas delaktighet i samhället och ifall man följer de konventioner och strategier Finland och Helsingfors stad förbundit sig vid. Är det omsorgen om stadens invånare och deras välmående eller är det kapitalet och privata investerare som styr stadens beslut?

Samana päivänä eli, tiistaina 30.3.2020 myös Helsingin Uutisissa julkaistiin artikkeli Lapinlahden tulevaisuutta koskien. Artikkelissä Lapinlahden ideakilpailusta pudonneet nykykäyttäjät vaativat ehdotustaan käsittelyyn – ”Olisi suuri menetys, jos kaupunki ei tätä hyödynnä” haastellaan Lapinlahden Lähteen toimitusjohtajaa Tuula Sundmania. Hän toteaa mm. että “[j]os kaupunki hyväksyy suunnitelman ja lähtee toteuttamaan sitä, ei silloin ainakaan toteudu kaupungin aiemmin asettama vaatimus kokonaisuuden avoimuudesta”. Esillä oleva ehdotus on uhkana paitsi avoimuudelle ja paikan historiallisille arvoille, myös puistolle ja luonnon rauhalle.

Hotellista tulee maisemallisesti suuri ja se edellyttäisi mittavaa autoliikennettä, joka vaikuttaa myös puistoon. Me pidimme ehdotuksessamme tärkeänä, ettei puistoon tulisi lisää autoliikennettä, Sundman muistuttaa.

Perjantaina 3.4.2020 ilmestyi kaksi mielipidekirjoitusta Helsingin Sanomassa. Minun, kulttuuritutkijan ja Pro Lapinlahti ry:n hallituksen jäsenen Thomas Slätiksen mielipidekirjoituksessa jatkamme tätä puistoaihetta ja nojaudumme mm. maisema-arkkitehdin Gretel Hemgårdin selvityksen koskien Lapinlahden historiallisen puiston arvoja. Kulttuuriympäristön maisemallisesti merkittäville reuna-alueille sijoittuva rakentaminen poikkeaisi puiston asemakaavoitusta ohjaavan selvityksen suosituksista. “Toteutuessaan suunnitelma riistäisi, maisema-arkkitehti Gretel Hemgårdin sanoin, puistolta valon, auringon ja tilan tunnun”.

Lapinlahti ei ole joutomaata, jota olisi pakko kehittää suunnitteluperiaatteita rikkovalla ja paikan kulttuurihistoriallista arvoa romuttavalla myyntipäätöksellä.

Toinen perjantaina julkaistu mielipidekirjoituksen takana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, joka oli ideakilpailun raadin puheenjohtaja. Kirjoituksessaan hän vastaa Kristian Wahlbeckin ja Teemu Lehdon kirjoitukseen ja puolustelee raadin valintaa. Hän toteaa mm. että “[s]airaalarakennusten ideakilpailun voitti ehdotus, joka täytti kilpailuohjelman vaatimukset”.

Mikko Ahon vastaus ei kumminkaan pysty osoittamaan miten kilpailuohjelman vaatimukset pienmuotoisesta rakentamisesta toteutuisi jos alueelle rakennettaisiin kolme korkeaa rakennusta, joiden pinta-ala on suurempi kuin sairaalan päärakennus ja joista 2/3 osaa suunniteldusta hotellista sijoittuisi lisärakennuksille varatun alueen ulkopuolelle? Ahon toteamus siitä että “[p]uisto säilyy lähes ennallaan” on suorastaan naurettava. Kuten Suomen johtava maisema-arkkitehti Gretel Hemgård on todennut (ja kuten kirjoitin aikaisemmin) ehdotetut massiiviset rakennuksen eivät pelkästään tuhoaisi kulttuuriympäristön maisemallisesti merkittävää reuna-aluetta ja historiallista puistoa, vaan se veisi “puistolta valon, auringon ja tilan tunnun”.

Tallenne: Lapinlahti elävänä kulttuuriperintönä

Tallenne helmikuussa (10.2.2020) järjestetystä seminaarista Lapinlahti elävänä kulttuuriperintönä on nyt verkossa. Seminaarissa käsittelimme Lapinlahden ajassa muuttuvia kulttuuriperintöarvoja arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, kaupunkiympäristön, psykiatrian sekä kansalaisten osallisuuden ja kansalaisliikkeen historian näkökulmista. Lue myös Lapinlahden Lähteen kirjoittama referaatti seminaarista ja siitä käydyistä keskusteluista.

Videotallenne seminaarista Lapinlahti elävänä kulttuuriperintönä 10.2.2020.

Seminaaria alusti maisema-arkkitehti Gretel Hemgård, arkkitehti ja tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko ja Kehitysjohtaja (MIELI Suomen Mielenterveys ry) Kristian Wahlbeck, jotka puhuivat Lapinlahden puiston merkityksestä ja arvoista, mielenterveyshoidin historiasta sekä nykyisesta asemakaavasta. Alustusten jälkeen seurasi paneelikeskustelu, johon osallistuivat ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, alueen asiantuntija Maija Kerko, dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti ja arkkitehti Tapani Mustonen sekä minä, Rita Paqvalén.

Paneelikeskustelussa keskusteltiin mm. siitä mikä tekee Lapinlahden kulttuuriperinnön ainutlaatuiseksi. Minkälainen tulevaisuuden toiminta säilyttäisi kulttuuriympäristön arvoja parhaiten ja jättäisi paikan edelleen kaupunkilaisille merkitykselliseksi? Miten alueen arvot huomioidaan, jos lisärakentamista sairaalapuistoon sallitaan?

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander totesi puheenvuorossaan, että elämme ns. uusliberaalia aikakautta, jolloin kaikki on myytävänä. Suurimpia uhkia hänen mielestään onkin, että Lapinlahti rahastetaan pois kaupunkilaisten käytöstä. Helsingin kaupungin strategioissa unohdetaan usein asukkaat – he ovat vain lukuja, joita heitellään ympäriinsä. Maankäyttö-, rakennus- ja perustuslaissa on säädetty osallisuudesta, ja perustuslaissa julkisen vallan käytöstä. Niitä ei juurikaan noudateta Helsingin kaavoituksessa. Asukkaiden näkemykset kirjataan, mutta niitä ei huomioida. Kaupunkilaiset siis ohitetaan päätöksenteossa ja politiikassa, mikä on surullista, koska he ovat myös omistajia. (Lapinlahden Lähde 10.3.2020)

Käy myös tutustumassa

Brev till stadsmiljönämnden // Kirje kaupunkiympäristölautakunnalle

Förra veckan skrev jag, Maija Kerko och Thomas Slätis ett brev till stadsmiljönämnden i Helsingfors gällande det vinnande förslaget Lapinlahden kevät (Lappvikens vår) och hur det skulle förstöra Lappvikens kulturarv om staden skulle välja att sälja Lappviken till Nrep. Här hittar du brevet i sin helhet på finska.

Paras kaupunkiympäristölautakunnan jäsen,

Kirjoitamme huolestamme, joka koskee Lapinlahden alueen tulevaisuutta sekä Lapinlahden kevät -ehdotuksen ongelmallisuutta.

Viikko sitten julkistettiin Lapinlahden ideakilpailun voittaja, tanskalaisperäisen kiinteistösijoittajan ja urakoitsijan NREP-yhtiön Lapinlahden kevät -ehdotus. Vaikka ehdotus kuulostaakin kulttuurimyönteiseltä, se ei täytä alkuperäisen kilpailukutsun kriteereitä ja on lähemmin tarkasteltuna monella tavalla ongelmallinen.

Ehdotuksen toteutus olisi kuolemanisku sekä Lapinlahden valtakunnallisesti arvokkaalle rakennetulle kulttuuriympäristölle ja historialliselle puistolle, että Lapinlahden nykyisten toimijoiden rakentamalle, kulttuurihistoriaa kunnioitettavalle matalan kynnyksen toiminnalle.

Lapinlahden kulttuurihistoriallinen arvo on kolmijakoinen: se koostuu uniikista rakennustaiteellisesta kokonaisuudesta, historiallisesta puistosta ja alueen kulttuurihistoriaa ja puiston luontoarvoja kunnioittavasta toiminnasta. Ainoastaan näiden kolmen pilarin tukemana Lapinlahden kulttuuriperintö säilyy arvossaan.

Lapinlahden kevät -ehdotuksen keskeiset ongelmat liittyvät siihen, että ehdotuksessa kiinnitetään huomiota vain sairaalarakennuksen arkkitehtonisiin arvoihin ja sivutetaan täysin kulttuuriperintökokonaisuuden kaksi muuta keskeistä arvoa – mielenterveyttä tukemaan rakennettu puisto ja kulttuurihistoriaa kunnioittava toiminta – ja näin se poikkeaa radikaalisti vuonna 2012 voimaan astuneesta ja vielä voimassa olevasta asemakaavasta. Toteutuessaan ehdotus edellyttäisi asemakaavan perusteellista muuttamista koskien erityisesti puiston suojelua ja painotuksia, jotka korostavat paikan historialliselle identiteetin säilymiselle edellytykset luovan toiminnan tärkeyttä. Näin on kilpailuohjelman yhteydessä suunniteltukin, mutta yritystoiminnan sanelemat muutokset eivät tee oikeutta alueen todetuille arvoille.

1) Arvokkaan puiston tuho?

Entisen sairaala-alueen harvinaisen lajirikas kasvillisuus yhdistettynä maisema-arkkitehtuuriin, sekä näiden läheisyys Hietaniemen hautausmaahan ja lähes rakentamaton rantaviiva tekee alueesta yhden kaupungin merkittävimmistä historiallisista puistoista. Ehdotuksessa esitetty eteläpuoleinen lisärakentaminen – viisikerroksinen, pitkä hotelli sekä kaksi 4- ja 5-kerroksista palveluasuntorakennusta – ei pelkästään lohkaisisi suurta osaa puistosta, vaan muodostaisi samalla näköesteen, varjostaisi puistoa ja sen kasvustoa ja heikentäisi ratkaisevasti puiston luonnon moninaisuutta. Näin ollen ehdotus poikkeaa myös radikaalisti ideakilpailun asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteita koskevan päätöksen (HEL  2018-003884) liitteenä olevana ohjeistuksesta Lapinlahden sairaalan puistoalue suojelutavoitteet ja jatkosuunnittelun ohjeistus (Hemgård 2004), jossa reunavyöhykkeen maisemallisiin arvoihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Kaavaillut rakennukset, jotka ovat sekä korkeampia että pinta-alaltaan suurempia kuin Lapinlahden päärakennus, eivät myöskään täytä yllämainitun, Kaupunkiympäristölautakunnassa 11.12.2018 hyväksytyn päätöksen periaatteita. Päätöksessä todetaan, että ”[e]teläistä rakennusryhmää voi täydentää ympäristöön ja rakennusten mittakaavaan sopeutuvalla pienmuotoisella täydennysrakentamisella, jonka käyttö kytkeytyy alueen muuhun toimintaan”. Esitetyt rakennukset eivät kytkeydy alueen muuhun toimintaan, ja lisäksi ne ovat mittakaavaltaan liian suuria. Koko puiston eteläpuolta varjostava, viisikerroksinen ”arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotelli” veisi huomion alueen historiallisesti arvokkaasta rakennuskannasta.

Lisäksi rakennustyömaan alle jäisi mm. kolme arvokasta pensas- ja puuryhmää sekä luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteen 4 mukainen uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan kirvelilattakoin elinympäristö. On myös huomioitava, että kilpailuehdotuksessa ehdotetaan, että koirapuiston puita kaadetaan – alue, jossa on havaittu liituoravan asuinpaikka.

Hotellia rakentaessa Lapinniemen korkeimpia kalliolakeja joutuisi louhimaan, ja korkea hotelli siihen suunniteltuine terasseineen ja uusine kulkureitteineen rikkoisi eteläpuoleisen puiston ilmettä pysyvästi ja geologisia muotoja ikuisesti. Tämä käy erittäin hyvin ilmi alla olevasta kuvasta, johon olemme merkinneet (suurpiirteisesti) kilpailukutsussa esitetyt arvokkaat kasvit vaaleanvihreällä, suojeltavan kirvelilattakoin ilmentymän tummanvihreällä ja mahdollisen rakennusten sijoitusalueen sinisellä. Kuva on kopioitu Lapinlahden kevät -esityksestä ja siinä näkyy, miten suunniteltu hotelli ulottuu kauas kilpailukutsussa esitetyn rakennusalueen ulkopuolelle.

Ideakilpailun ajatus mahdollisesta meluesteestä on paitsi maisemallisesti ongelmallinen, myös väärä. Monivuotisen havainnoinnin perusteella voidaan todeta, että Länsiväylän melu on kyllä häiritsevä, mutta suurin osa siitä kantautuu Lapinlahteen sillan päällä olevasta liikenteestä. Puistoon suunniteltu viisikerroksinen pitkä hotellirakennus ei meluhaittaan pure. Näistä mittauksista on olemassa tarkat melukartat.

Kilpailuesityksen puistosuunnitelma tukee lähinnä kaupallisten toimijoiden tarpeita (terasseineen ja ravintolan yrttipuutarhoineen), eikä vastaa Kaupunkiympäristölautakunnan yllä mainittua päätöstä, jossa todetaan yksiselitteisesti:

”Tavoitteena on säilyttää voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu, sairaalaa ympäröivä puistoalue pääpiirteissään kaikille avoimena, julkisena puistona, jonka osalta nykyisen asemakaavan tavoitteet ja vaatimukset pätevät.”

2) Rakennetussa kulttuuriperinnössä on kyse muustakin kuin seinistä

Lapinlahden kevät -ehdotuksen toinen vakava puute on historiallisten arvorakennusten sisään kaavailtu toiminta. Se ei riitä, että puisto (joka säilyykaupungin omistuksessa) on avoinna kaikille, sillä vain jos rakennuksetkin ovat avoimia säilyy puiston avoimuus ja monipuolinen käyttö. Ei sekään riitä perusteluna, että rakennettaviin, uusiin palveluasuntorakennuksiin haetaan hoitoalan (yksityisiä) toimijoita, ellei toiminta historiallisissa rakennuksissa kunnioita alueen kulttuuriperintöä.

Varsinkin päärakennukseen sijoittuvan toiminnan tulisi, paitsi olla avointa kaikille, myös vaalia alueen kulttuurihistoriaa sekä kytkeytyä talon lähes 180-vuotiseen mielenterveyden hoidon historiaan. Lapinlahden kevät -esityksessä suurin osa Lapinlahden päärakennuksen ja Venetsian tiloista on vihitty kaupalliselle toiminnalle (sisältäen esim. kahviloita, ravintoloita, kauppoja ja hostellin) tai yksityisille työhuoneille ja toimistoille (suurin osin Moomin Characters Oy:lle). Rakennusten ”kaikille avoin toiminta” koostuu siis vain kaupallisesta, eikä osallistavasta, tulotasosta riippumattomasta matalan kynnyksen toiminnasta.

Tiloihin suunniteltu kulttuuritoiminta kytkeytyy suurilta osin Tove Janssoniin ja Moomin Characters Oy:hyn liittyviin teemoihin. Tove Janssonin merkitys Suomen kulttuuriperinnölle on kiistämätön, mutta hän ei liity Lapinlahden hoito- ja kulttuurihistoriaan millään tavalla. Koemme myös ehdotuksen ”Tove Janssonin kotimuseosta” epäuskottavana ja kyseenalaisin perustein yleisöä kosiskelevana. Moomin Characters Oy:n henkilökunnalla ei ole museoalan asiantuntemusta, eikä kilpailuehdotuksessa kerrota miten museotoimintaa palkkoineen (esim. museojohtaja, amanuenssi, museomestari, oppaat, vahdit jne.) ja kokoelmineen tullaan rahoittamaan ja pyörittämään. Kilpailuehdotuksen ainoa konkreettinen vihje on kuvitus, jossa seinillä olevat maalaukset ovat Helsingin kaupungin omaisuutta. Puuttuvat suunnitelmat museon rahoituksesta ja visiosta viestivät mielestämme siitä, että museo-sanaa käytetään harhaanjohtavasti ja että kyseessä oleva ”kotimuseo” tulee olemaan Moomin Characters Oy:n myyntiä edistävä myyntinäyttely.

c) Kaupunkilaisten osallisuuden väheksyminen

Lapinlahden nykyinen toiminta on uniikki esimerkki siitä, kuinka kulttuuriperintö rikastuu kansalaisten aktiivisesta osallistumisesta. Lapinlahden nykyinen vahva brändi on seuraus sairaalan entisten potilaiden sekä heidän omaistensa, lääkäreiden, hoitajien ja muiden kansalaisten 30-vuotisesta määrätietoisesta työstä Lapinlahden puolesta. Tämä työ on tehty sen eteen, että sairaalarakennukset ja -alue pysyisivät edelleen hyvinvoinnin ja mielenterveyden keitaana.

Siitä, että Lapinlahti on nyt niin hienossa kunnossa ja niin suosittu ja kansalaisille tärkeä paikka, voi siis kiittää kaupungin teettämän pintaremontin lisäksi, niitä satoja kaupunkilaisia, jotka eivät vain ole hoitaneet ja hallinnoineet Lapinlahtea, vaan myös kehittäneet mallin matalan kynnyksen mielenterveyttä edistävälle, kaupungin sosiaali- ja terveystoimintaa täydentävälle toiminnalle. Tätä kansainvälisestikin huomattua brändiä kaupunki olisi nyt myymässä kiinteistösijoittajalle, ja näin kaupunki kiittäisi kuntalaisia osallisuudesta ja tuhansista vapaaehtoistunneista. Alueen merkitys helsinkiläisille ilmenee mm. marraskuussa 2018 apulaispormestari Sinnemäelle luovutetusta, n. 30 000 asukkaan allekirjoittamassa adressissa Lapinlahden nykyisen toiminnan jatkumisen puolesta, kilpailun yhteydessä avatusta kerrokantasi.fi -palvelun palautteesta syksyllä 2019 ja Helsingin kaupungin teettämän tutkimuksen Helsingin helmet (Kaupunkiympäristön aineistoja 2017:3).

Jos Helsingin kaupunki lähtisi kehittämään Lapinlahtea kilpailusääntöjä rikkovan Lapinlahden kevät -ehdotuksen pohjalta, se antaisi selkeän viestin olevansa valmis myymään kaupunkilaisten jaettua kulttuuriperintöä. Näin jopa verotusetuuksiin pyrkivälle sijoittajalle, jonka businessmalliin ei kuulu osallisuuden edistäminen tai kulttuuriperinnön vaaliminen, vaan tuoton kasvattaminen jälleenmyynnin kautta!

Teolla Helsingin kaupunki ei ainoastaan tuhoaisi Euroopan mittakaavassa hyvin säilyneen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kaupunki osoittaisi myös, ettei ota omia tai valtion osallisuustavoitteita vakavasti (esim. Helsingin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia vuodelta 2017 sekä Helsingin kaupungin strategiaa 2017-2021). Myynnillä kaupunki viestisi myös, ettei kunnioita kansalaisten oikeuksia kulttuuriperintöön eikä kansallisia strategioita ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja vaalimiseen, ja johon Suomi on valtiotasolla sitoutunut (esim. Europan neuvoston Faron yleissopimusta, joka on astunut voimaan 2017).

Ystävällisin terveisin,

Maija Kerko, Lapinlahden kansalaisaktivismista tietokirjaa kirjoittava kulttuurintutkija

FT Rita Paqvalén, Tietokirjailija sekä Kulttuuria kaikille -palvelun kirjoitusvapaalla oleva toiminnanjohtaja

Thomas Slätis, hallituksen jäsen, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry

Lapinlahti – keidas vaikeina aikoina

Kolmas päivä kotikonttorissa takana, ja kaipaan jo omaan työpisteeseeni Lapinlahden sairaalassa. Onneksi vielä voi kävellä Lapinlahteen, kiertää puistoa ja nauttia sen tarjoamasta rauhasta, luonnon ihmeistä ja historiallisista kerrostumista. Toissa päivänä Lapinlahden Lähteen porukat olivat avanneet Rauhoittavan kävelyreitin ja eilen varhain aamulla oli jo aikuisia ja lapsia sitä seuraamassa. Kävelyreitti tarjoaa vinkkejä hiljentymiseen, ja mikäli kaipaa juttukaveria, sellaisen löytää ainakin toistaiseksi Lapinlahden Lähteen kahvilalta klo 12-14. Kävelyn päätteeksi voi vaikkapa syödä eväitä ja juoda lämpimiä juomia linnunlaulua kuunnellessa ja kevään merkkejä seuratessa.

undefined

Koronavirus ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset toimenpiteet koettelevat meitä kaikkia, mutta hyvin eri tavoin terveydellisesti, psyykkisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Nyt on näytön paikka, yhteiskunnalle ja meille kaikille, siitä kuinka valmiita olemme tukemaan toisiamme ja auttamaan heikommassa asemassa olevia kanssaihmisiä, yksinäisiä naapureita ja niitä, joita viruksen aiheuttamat seuraukset koettelevat kovimmin täällä ja muualla maailmalla. Nyt jos koskaan tarvitaan Lapinlahden Lähteellä tarjottujen kaltaisia matalan kynnyksen palveluita ja toimijoita kuten osin Lapinlahdessa toimiva Mieli ry, joka tarjoaa keskusteluapua ympäri vuorokauden. Tarvitaan myös rentouttavia ja rauhallisia kulttuurimaisemia ja ympäristöjä, joissa mieli voi levätä ja joissa voimme kokea olevamme osa luontoa, historiallista jatkumoa ja nyky-yhteiskuntaa.

Kuolemanisku osallisuudelle ja yhteiselle kulttuuriperinnöllemme?

Eilen paljastui Lapinlahden ideakilpailun voittaja. Voittajaksi julistettiin kilpailun ainoa jäljellä ollut kilpailuehdotus, tanskalaisperäisen kiinteistösijoittajan ja urakoitsijan NREP-yhtiön Lapinlahden kevät -ehdotus. Kaupungin tiedotteessa ehdotuksen sisältöjä tiivistetään seuraavasti:

Päärakennukseen on ehdolla Tove Janssonin kotimuseo, hostelli, työtiloja sekä erilaisia palveluja. Puisto säilyy kaikille avoimena ja lähes ennallaan. Uudisrakennukset nousevat alueen eteläreunalle, minne tulisi hotelli Länsiväylän melumuuriksi sekä kaksi palveluasuntorakennusta.

Vaikka ehdotus kuulostaakin kulttuurimyönteiseltä, se ei täytä alkuperäisen kilpailukutsun kriteereitä ja on lähemmin katsottuna monella tavalla ongelmallinen. Päällisin puolin monipuoliselta näyttävä ehdotus olisi kuolemanisku sekä Lapinlahden valtakunnallisesti arvokkaalle rakennetulle kulttuuriympäristölle ja historialliselle puistolle, että Lapinlahden nykyisten toimijoiden rakentamalle, kulttuurihistoriaa kunnioitettavalle matalan kynnyksen toiminnalle. Nykytoimijoiden suurin osin vapaaehtoisvoimin rakentama keidas kaikille kaupunkilaisille olisi menetetty ja paikalle tulisi täysin kaupallinen toiminta.

Jos Helsingin kaupunki lähtisi kehittämään Lapinlahtea tämän ehdotuksen pohjalta, se antaisi selkeän viestin olevansa valmis myymään kaupunkilaisten jaettua kulttuuriperintöä. Näin sijoittajalle, jonka businessmalliin ei kuulu osallisuuden edistäminen tai kulttuuriperinnön vaaliminen, vaan tuoton kasvattaminen jälleenmyynnin kautta. Teolla Helsingin kaupunki ei ainoastaan tuhoaisi Euroopan mittakaavassa hyvin säilyneen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kaupunki osoittaisi , ettei ota omia tai valtion osallisuustavoitteita vakavasti (esim. kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli vuodelta 2017). Myynnillä kaupunki viestisi myös, ettei kunnioita kansalaisten oikeuksia kulttuuriperintöön eikä kansallisia strategioita ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja vaalimiseen (esim. Europan neuvoston Faron yleissopimusta).

Mikä on siis ehdotuksen ongelma?

Lapinlahden sairaalan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja vaalimiseen kuuluu uniikin rakennustaiteellisen kokonaisuuden ja historiallisen puiston suojelemisen lisäksi alueen kulttuurihistoriaa ja puiston luontoarvoja kunnioittava toiminta. Lapinlahden kulttuurihistoriallinen arvo on siis kolmijakoinen ja koostuu rakennuskannan ja puiston lisäksi myös alueen toiminnasta. Tämä on myös keskeinen tavoite alueen vielä voimassa olevassa asemakaavassa.

undefined

Lapinlahden kevät -ehdotuksen keskeiset ongelmat liittyvät siihen, että ehdotuksessa kiinnitetään huomiota vain sairaalarakennuksen arkkitehtonisiin arvoihin. Ehdotuksessa sivuutetaan kulttuuriperintökokonaisuuden kaksi toista keskeistä arvoa, eli historiallinen puisto ja kulttuurihistoriaa huomioiva toiminta, ja näin se poikkeaa radikaalisesti vuonna 2012 voimaan astuneesta asemakaavasta. Nykyisessä asemakaavassa korostetaan kokonaisuuden säilyttämistä, ja sen mukaan puisto tulisi säilyttää rauhallisena ja aidattuna oleskelupuistona. Kaavan mukaan rakennusten tulisi sisältää toimintoja, jotka heijastavat talon alkuperäistä sairaalakäyttöä, kuten esim. ”terapiatyötä palvelevia sosiaali- ja terveysalan toimintoja ja näihin liittyviä tuetun asumisen muotoja” sekä ”yleisölle avoinna olevia kahvila- ja muita julkisia tiloja rakennusten historialliseen luonteeseen sopivalla tavalla”.

Sairaala-alueen kasvillisuus yhdistettynä rakennuskantaan sekä läheisyyteen Hietaniemen hautausmaan sekä rantaviivan kanssa tekee alueesta yhden kaupungin merkittävimmistä historiallisista puistoista. Ehdotuksessa esitetty eteläpuoleinen lisärakentaminen – isokokoinen hotelli sekä kaksi palveluasuntorakennusta – ei pelkästään söisi isoa osaa puistosta, vaan muodostaisi samalla näköesteen, varjostaisi puistoa ja tuhoaisi luonnon moninaisuuden.

Mielestäni kaavaillut rakennukset, jotka ovat sekä korkeampia että pinta-alaltaan suurempia kuin Lapinlahden päärakennus, eivät täytä kilpailukutsun periaatteita pienmuotoisesta rakentamisesta (hyväksytty Kaupunkiympäristölautakunnassa 11.12.2018). Siinä todetaan että ”[e]teläistä rakennusryhmää voi täydentää ympäristöön ja rakennusten mittakaavaan sopeutuvalla pienmuotoisella täydennysrakentamisella, jonka käyttö kytkeytyy alueen muuhun toimintaan”. Esitetyt rakennukset eivät kytkeydy alueen muuhun toimintaan, ja lisäksi ne ovat mittakaavaltaan liian suuria. Koko puiston eteläpuolta varjostava, viisikerroksinen ”arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotelli” veisi huomion alueen historiallisesti arvokkaasta rakennuskannasta. Lisäksi rakennustyömaan alle jäisi mm. kolme arvokasta pensas- ja puuryhmää sekä suojeltavan kirvelilattakoin elinympäristö. Hotellia rakentaessa etelänpuoleista kalliota joutuisi louhimaan, ja korkea hotelli siihen suunniteltuine terasseineen ja uusine kulkureitteineen rikkoisi eteläpuoleisen puiston ilmettä pysyvästi.

Tämä käy erittäin hyvin ilmi alla olevasta kuvasta, johon olen merkinnyt (suurpiirteisesti) kilpailukutsussa esitetyt arvokkaat kasvit vaaleanvihreällä, suojeltavan kirvelilattakoin ilmentymän tummanvihreällä ja mahdollisen rakennusten sijoitusalueen sinisellä. Kuva on kopioitu Lapinlahden kevät -esityksestä ja siinä näkyy, miten suunniteltu hotelli ulottuu kauas kilpailukutsussa esitetyn rakennusalueen ulkopuolelle.

undefined

Ideakilpailun ajatus mahdollisesta meluesteestä on paitsi maisemallisesti ongelmallinen, myös väärä. Monivuotisen havainnoinnin perusteella voidaan todeta, että Länsiväylän melu on kyllä häiritsevä, mutta suurin osa siitä kantautuu Lapinlahteen sillan päällä olevasta liikenteestä. Puistoon suunniteltu viisikerroksinen pitkä hotellirakennus ei meluhaittaan pure.

Lapinlahden kevät -ehdotuksen toinen vakava puute on historiallisten arvorakennusten sisään kaavailtu toiminta. Se ei riitä, että puisto (joka tulee joka tapauksessa säilymään kaupungin omistuksessa) on avoinna kaikille tai että rakennettaviin, uusiin palveluasuntorakennuksiin haetaan hoitoalan toimijoita, ellei toiminta historiallisissa rakennuksissa kunnioita alueen kulttuuriperintöä. Varsinkin päärakennukseen sijoittuvan toiminnan tulisi, paitsi olla avointa kaikille, myös vaalia alueen kulttuurihistoriaa sekä kytkeytyä talon lähes 180-vuotiseen mielenterveyden hoidon historiaan.

Ideakilpailun voittaneessa esityksessä suurin osa Lapinlahden päärakennuksen ja Venetsian tiloista on vihitty kaupalliselle toiminnalle (sisältäen esim. kahviloita, ravintoloita, kauppoja ja hostellin) tai yksityisille työhuoneille ja toimistoille. Tiloihin suunniteltu kulttuuritoiminta kytkeytyy suurilta osin Tove Janssoniin ja Moomin Charactersiin liittyviin teemoihin. Vaikka tietokirjailijana, Tove Janssonin fanina sekä entisenä kirjallisuudentutkijana toivoisin, että saisimme Helsinkiin sekä Janssonin kotimuseon että kirjallisuutta vaalivan talon, Lapinlahden sairaala ei valitettavasti ole oikea paikka niille. Tove Janssonin merkitys Suomen kulttuuriperinnölle on kiistämätön, mutta hänen elämänsä ja taiteensa ei liity oleellisesti Lapinlahden hoito- ja kulttuurihistoriaan.

Lapinlahti voisi olla osallisuuden lippulaiva

Lapinlahden nykyinen toiminta on uniikki esimerkki siitä, kuinka kulttuuriperintö rikastuu kansalaisten aktiivisesta osallistumisesta. Lapinlahden nykyinen vahva brändi on seuraus sairaalan entisten potilaiden sekä heidän omaistensa, lääkäreiden, hoitajien ja muiden kansalaisten 30-vuotisesta pitkästä työstä Lapinlahden puolesta. Tämä työ on tehty sen eteen, että sairaalarakennukset ja -alue pysyisivät edelleen hyvinvoinnin ja mielenterveyden keitaana. Siitä, että Lapinlahti on tänään niin hienossa kunnossa ja niin suosittu ja kansalaisille tärkeä paikka, voi siis kiittää niitä satoja ja satoja kaupunkilaisia, jotka eivät vain ole hoitaneet ja hallinnoineet Lapinlahtea, vaan myös kehittäneet mallin matalan kynnyksen mielenterveyttä edistävälle, kaupungin sosiaali- ja terveystoimintaa täydentävälle toiminnalle. Tätä brändiä kaupunki olisi nyt myymässä, ja näin kaupunki kiittäisi kuntalaisia osallisuudesta ja tuhansista vapaaehtoistunneista.

Mutta mikä muodostaa kaupungin, jollei ne tuhannet ihmiset, jotka viimeisen vuoden aikana ovat osallistuneet Lapinlahden toimintaan? Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunkivaltuuston pian tehtävä päätös Lapinlahden tulevaisuudesta koskeekin suuremmassa mittakaavassa oikeutta kulttuuriperintöön, painoarvoa, jonka kaupunki antaa kansalaisten osallistumiselle yhteiskuntaan, sekä sitä, kuinka kattavasti ollaan valmiita seuraamaan sopimuksia ja strategioita, johon kaupunki ja Suomi maana on sitoutunut.

Lappviken på den gångna veckans debattsidor

Den gångna veckans medier har, lindrigt sagt, dominerats av Coronaviruset COVID-19. Pandemin har lamslagit vårt samhälle och det är svårt att se något område eller verksamhet som inte skulle ha drabbats av epidemin. Corona drabbar oss alla – direkt eller indirekt – men inte på samma sätt. Vid sidan om det fysiska hot viruset utgör för personer i riskgrupper eller i en utsatt position, såsom till exempel flyktingarna på uppsamlingsläger i Grekland, drabbar coronakrisen många företagare och frilansare extra hårt. Själv känner jag stark solidaritet och sympati med de olika frilansande konstnärer och kulturaktörer, för vilka våren kommer att innebära ett stort inkomstbortfall. Jag uppmanar alla att följa Temes (Fackförbundet för teater och media Finland) rekommendation att inte kräva ersättning för biljetter till evenemang som ställs in, utan istället att boka om biljetterna.

Men även om Coronaviruset ätit det största spaltutrymmet har Lappvikens öde glädjande nog engagerat Helsingin Sanomats läsare och under den gångna veckan har hela fyra insändare publicerats. Först ute var docent Pauliina Latvala-Harvilahti som i sin insändare (11.3.2020) närmar sig frågan ur ett kulturarvs- och delaktighetsperspektiv. Hon diskuterar områdets unika kulturarv och prisar den verksamhet som de nuvarande aktörerna erbjuder – en verksamhet som i hennes tycke är ytterst värdefull ur kulturarvssynpunkt. Och hon avslutar sin artikel med en önskan om att staden bör lyssna på stadsbornas önskemål och beakta deras rätt till kulturarvet:

Nu är det dags att samarbeta, skapa hållbara lösningar för framtiden och frångå de planer, som inte i tillräckligt hög grad stöder levandegörandet och bevarandet av det välförtjänta materiella och immateriella kulturarvet på Lappvikens sjukhusområde.

I sin insändare två dagar senare (13.3.2020) lyfter fackboksförfattaren och naturguiden Eero Haapanen fram Lappvikens parkområde, dess naturvärden och inte minst de djur som befolkat och fortfarande befolkar parken. Samma år som sjukhuset öppnade, år 1841, skriver Magnus von Wright om sin försök med överläkaren Leonard Fahlander att jaga varg på området, men i dag är det andra slags djur som vi möter. Haapanen noterar att hans senaste fynd i parken är färska lämningar av flygekorre. Själv har jag glatts över hermelinen och duvhöken, som flera gånger visat sig för mig på vägen till arbetsrummet. Lappviken är inte bara betydelsefull som en byggd kulturmiljö, utan parken har också ett stort naturvärde. Nu hotas parken, som en gång sträckte sig till Kabelfabriken och som under årens lopp har naggats i kanterna, att krympa ytterligare. “Vi har inte råd att spjälka upp Lappviken ytterligare”, konstaterar Haapanen.

På lördagen (14.3.2020) diskuterades Lappvikens framtid i hela två insändare. I sin insändare “Förhållningssättet till kulturarvet är en mätare på bildning” (min över.) fortsätter Pirkko Metsäranta och Matti Metsäranta, heders- respektive styrelsemedlemmar i Suomen kulttuuriperinnön tuki ry på Pauliinas spår gällande kulturarv och delaktighet samt medborgarnas/stadsbornas roll i bevarandet av kulturarvet. De sammanfattar med att konstatera ortsborna känner bäst till sitt förflutna och sina berättelser:

En måttstock på bildning är kännedom om det förgångna, och att därifrån sträva efter en ny och bättre värld. Just nu har hälsovården diskuterats mycket. Låt oss titta på det förgångna och undvika att göra samma misstag. Lappviken är en bra spegelbild för detta.

Det förflutna är även temat för dagens andra insändare av teaterregissör Harri Liuksiala. Han hänvisar till Pauliinas insändare och föreslår att ett litteraturmuseum kunde inhysas på Lappviken, eftersom så många av vårt lands författare tillbringat tid som patienter på sjukhuset. Museets verksamhet kunde enligt honom gå hand i hand med de nuvarande aktörernas.

Veckans insändarskörd visar att Lappvikens öde engagerar och att många upplever att stadsbornas aktivism, delaktighet och rätt till sitt kulturarv inte beaktats i tillräckligt stor grad.

*citaten är mina översättningar

I väntans tider

I korridoren utanför mitt arbetsrum pågår som bäst inspelningarna för Rax Rinnekangas film om Lappvikens historia med bl.a. Minna Haapkylä och Ylva Ekblad i rollerna. Jag har varit bortrest i två veckor, på ett skrivresidens i Österlen, men när jag kommer tillbaka till arbetsrummet är det som att komma hem. Jag går ner till caféet, pratar med Anita, äter hennes underbara mexikanska bönsoppa, stöter på några bekanta, nån jag inte känner, sitter med dem småpratar om språk och om Lappvikens framtid samt om frivilligverksamheten på Lappviken och hur den kunde utvecklas för att även nå unga. I korridoren står Ippa, bekant från Lappvikens koloniträdgård, och en av många frivilliga . Alla är vi här, nån frivillig, nån anställd, nån hyresgäst, nån bara gäst och nån har en sysselsättningsanställning. Vilken ingång vi har till stället är irrelevant – Lappviken är allas vårt hem.

Mycket har hänt under de veckor jag varit borta. Vi lever fortfarande i väntans tider – den här veckan torde juryns beslut gällande vinnaren av idétävlingen tillkännages – men under tiden har de drivande krafterna bakom Lappviken 360 kommit med ett nytt förslag Kaikkien Lapinlahti (Allas Lappviken), som bevarar och utvecklar den nuvarande verksamheten. Förslaget är också att få med staden som en minoritetsägare och som samarbetspartners för det nya förslaget har redan bland andra Demos Helsinki, Folkhälsan, Svenska kulturfonden friluftsorganisationen Suomen Latu, elbolaget Helen och yrkeshögskolan Metropolia vidtalats. Du kan läsa om förslaget i t.ex. Huvudstadsbladets artikel 20.2 som länkas här. Se också nedanstående fina film om förslaget – om du inte redan sett den!

I mitten av februari skrev jag också en ny kolumn om Lappviken för Ny Tid 18.2.2020. I min kolumn, som var inspirerad av seminariet Lappviken – ett levande kulturarv (Lapinlahti elävänä kulttuuriperintönä) diskuterar jag medborgarnas rätt till kulturarv, de strategier och program gällande kulturarv och delaktighet som staden och Finland förbundit sig till och hur de ska förstås i relation till Lappviken.

I kolumnen konstaterar jag bl.a. att den nuvarande verksamheten på Lappvikens gamla sjukhusområde och den 30 år gamla medborgaraktivismen för dess bevarande är ett unikt exempel på hur kulturarvet berikas av medborgarnas aktiva delaktighet. Och att stadsborna och den tredje sektorn inte bara förvaltar, vårdar och utvecklar en kulturhistoriskt värdefull miljö mer eller mindre gratis, utan dessutom även utvecklar en modell för en lågtröskelverksamhet som kompletterar stadens social- och hälsotjänster. Att detta borde vara en dröm för varje stadsplanerare, tjänsteman och beslutsfattare!

Lappviken är ingen tom fastighet som slukar pengar, det är en levande kulturmiljö och en symbol för delaktighet och stadsbornas gemensamma ansträngningar. Det är stadsbornas gemensamma vardagsrum, en stressfri oas där alla är välkomna. Lappviken är ditt och mitt gemensamma kulturarv. Nu, då stadens förtroendevalda ska fatta beslut om Lappvikens framtid handlar beslutet om mer än Lappviken. Det handlar i högsta grad om rätten till kulturarv, om den betydelse staden tillskriver medborgarnas delaktighet i samhället och i vilken mån man är beredd att följa de konventioner och strategier staden och Finland förbundit sig vid. Är det människan, människans välmående eller kapitalet som styr stadens beslut? Om inte staden är till för oss stadsbor, vem är den till för då?

Kulttuuriperinnössä ei ole kyse ainoastaan seinistä

[Blogiteksti on julkaistu aikaisemmin Uusi Suomi -alustalla 30.10.2019]

Osallisuuden edistäminen on tärkeä tavoite Helsingin kaupungin strategiassa (2017-2021). Strategian mukaan kaupunki haluaa vahvistaa ”asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä” ja paikkana, jossa jokaisella ”helsinkiläisellä on oikeus kokea itsensä helsinkiläiseksi ja tehdä vaikuttavia tekoja yhteisönsä hyväksi”. Strategiassa todetaan lisäksi, että ”modernit osallisuuskäytännöt parantavat väestöryhmien välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen laatua”. Kaupungin osallisuustavoitteita edistetään erityisesti kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallilla, jonka kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 lopussa ja jonka periaatteet kirjoitettiin kaupungin hallintosääntöön. Sen mukaan osallisuuden periaatteiden tulisi läpäistä kaikkea toimintaa koko kaupungin organisaatiossa.

Osallisuus on tärkeä avainsana tänä päivänä, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Miten voidaan vahvistaa kuntalaisten osallisuutta kaikilla tasoilla niin, että kaikki kokisivat tulevansa kuulluksi ja nähdyksi? Että kaikki voisivat aidosti ottaa osaa ja kantaa suunnittelu- ja päätösprosesseihin kaikilla vaiheissa? Miten rakennetaan osallisuusmalli, joka heijastaa yhteiskunnan moninaisuutta ja joka ei ole tyhjää puhetta eikä tapahdu ylhäältä-alas? Miten varmistetaan, että kaupunkilaisten aktivismiin ja aktiiviseen osallistumiseen annetaan tarpeelliset edellytykset toteutua ja kasvaa? Miten Helsingin kaupunki tukee jo olemassa olevia kuntalaisten rakentamia, hyvin toimivia ja kaikille avoimia osallistumispaikkoja, kuten esimerkiksi Lapinlahden sairaala-aluetta, josta on muodostunut yksi tärkeimpiä kaupunkilaisten osallistumisen areenoita. Kysymys on ajankohtainen juuri nyt, koska Lapinlahden tulevaisuus on vaakalaudalla.

Puhun tietysti Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailun toisesta vaiheesta. Tässä kilpailussa mitataan ennen kaikkea kaupungin sitoutumista kuntalaisten osallisuuden edistämiseen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Kilpailun toisessa vaiheessa on kaksi ehdotusta: Lapinlahden kevät, jonka taustalla vaikuttavat monikansalliset ja kaupalliset kiinteistö- ja bisnesalan toimijat, ja Lapinlahti 360*, jonka taustalla on mm. yleishyödyllinen säätiö sekä  nykyisiä Lapinlahden toimijoita (Lapinlahden Lähde ja Tilajakamo).

Tämä teksti on puolustuspuhe Lapinlahti 360 -ehdotukselle, jonka lähtökohtana on nykyisen toiminnan jatkaminen ja kehittäminen. Kirjoitukseni on myös puheenvuoro kulttuurihistoriallisesti arvokkaan sekä kasvilajistoltaan rikkaan rakennetun ympäristön vaalimisen ja säilyttämisen sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja mielenterveyden edistämisen puolesta. Olen vuodesta 2015 alkaen seurannut tiiviisti Lapinlahden Lähteen ja Tilajakamon toimintaa ja sen hyviä vaikutuksia ja tuloksia. Nykyistä toimintaa jatkava ja kehittävä ehdotus tarjoaa kaupunkilaisille parhaimmat edellytykset nauttia avoimesta Lapinlahdesta tulevaisuudessakin ja siksi Lapinlahti 360 on mielestäni ainoa mahdollinen valinta.

Pyydän jo etukäteen anteeksi mahdollisia virheitä kilpailuehdotusten kuvailuissa, sillä kaupungin Kerro kantasi -palvelussa julkaistut tiedot hankkeista ovat hyvin niukat (palvelu sulkeutuu 1.11.). Ehdotusten tarkempi esittely toisi esiin niiden tavoitteet, sisällöt ja erot. Tämä olisi olennaista informaatiota, jotta kaupunkilaisilla olisi aidosti mahdollisuus ottaa kantaa ehdotuksiin.

Jo 30 vuotta taistelua osallisuuden puolesta

Vuonna 2000 – samana vuonna, kun Tarja Halonen valittiin presidentiksi – kaupungissa järjestettiin kaksi suurta ja merkittävää mielenilmausta osallisuuden puolesta. Ensimmäinen mielenilmaus koski Lapinlahden sairaalaan psykiatrisen hoidon lakkauttamisaikeita ja toinen liittyi suunnitelmiin purkaa VR:n makasiinit uuden musiikkitalon tieltä. Mielenilmaukset muistuttivat toisiaan sisällöltään ja muodoltaan. Molempia oli edeltänyt vuosia kestänyt aktivismi ja molemmat houkuttelivat tuhansia kaupunkilaisia, jotka muodostivat ihmismuurit rakennuksien ympäri. Mielenilmauksissa ei haluttu vain varjella arvokkaita rakennuksia tai miljöitä, vaan ennen kaikkea puolustaa ihmisläheisiä paikkoja ja toimintaa, jotka koettiin tärkeiksi.

VR:n makasiinit olivat 90-luvun aikana kehittyneet eläväksi, urbaaniseksi kulttuurikeskukseksi, johon kuului muun muassa taidegalleria ja taiteilijastudiota, kirpputori, yhdistyksiä, pyöräverstaita ja kulttuuritapahtumia sekä erilaisia ekologiseen elämäntapaan liittyviä toimintoja. Taistelu Lapinlahden psykiatrisen toiminnan säilyttämisen puolesta alkoi jo 1980-luvun loppupuolella. Aloitteentekijöitä olivat Lapinlahden aikaisemmat ja silloiset potilaat, jotka yhdessä omaisten, sairaalan henkilökunnan ja muiden kiinnostuneiden kanssa perustivat vuonna 1988 Pro Lapinlahti – Lappviken -yhdistyksen. Yhdistyksen tavoitteena oli edistää avointa keskustelua mielenterveydestä, vähentää mielensairauksiin liittyviä ennakkoluuloja ja tukea Lapinlahden sairaalan psykiatrista toimintaa. Helsingin yliopistollinen sairaala (HYS) oli vuonna 1999 myynyt sairaalarakennukset kaupungille ja huoli toiminnan ja rakennusten tulevaisuudesta oli suuri vuonna 2000.

Taistelu VR:n makasiinien puolesta hävittiin ja rakennukset tyhjennettiin odottamaan purkua. Kaupunki antoi makasiinien rapistua, kunnes ne lopulta vuonna 2006 tuhoutuivat käytännössä kokonaan tulipalossa. Lapinlahdessa kamppailu jatkui ja se on vuosien saatossa saanut uusia muotoja. Nyt Lapinlahtea halutaan puolustaa kaikille avoimena taiteen, luonnon ja mielen tilana.

Lapinlahden psykiatrinen toiminta lakkautettiin 2000-luvun alussa ja vuonna 2008 viimeinen yksikkö muutti pois sairaalan tiloista. Y-säätiön omistuksessa olevassa Alvila-rakennuksessa on edelleen tuettua asumistoimintaa. Kaupungilla oli aikanaan suunnitelmia korjata sairaalaa sosiaali- ja päihdeyksikköjä sekä kehitysvammaisille henkilöille järjestettyä toimintaa varten, mutta suunnitelmat peruttiin 2003 kaupungin heikon talouden takia ja korjauksia lykättiin. Niinpä 2010-luvulle tultaessa Lapinlahden tulevaisuus oli edelleen avoin, suurin osa tiloista tyhjillään ja rakennukset jätetty rapistumaan.

Keidas sielulle

Tässä tyhjyydessä syntyi ajatus Lapinlahden kehittämisestä kaikille avoimeksi kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin keitaaksi. Idean taustalla oli Pro Lapinlahti – Lappviken -yhdistys ja Suomen Mielenterveysseura sekä joukko aktivisteja ja muiden mielenterveysyhdistysten edustajia. Suunnitelmat uudelle toiminnalle valmistuivat vuonna 2013 ja toiminta alkoi vuonna 2015. Siitä lähtien Lapinlahden Lähde on tarjonnut kaupungin asukkaille monipuolisia palveluita ja ilmaisia tapahtumia, joiden lähtökohtana on ollut vahvistaa yhteenkuuluvuutta, aktiivista osallisuutta, hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Tänä päivänä sairaala-alueen rakennuksia vuokraavat Lapinlahden Lähde ja Tilajakamo -kooperatiivi ja se on täynnä toimintaa. Taiteilijoiden ja mielenterveysammattilaisten työtilojen lisäksi, sairaalarakennukset tarjoavat monipuolisia palveluita. Lapinlahdessa on kahvila ja hävikkiravintola, gallerioita, sauna, huoneteatteri, museot romanikulttuurille ja psykiatrisen hoidon historialle, käsityökauppoja ja erilaisia kokous- ja työpajatiloja. Sairaalan puisto on tänään hyvin suosittu retkeilykohde – niin lähialueen päiväkodeille kuin muille kaupunkilaisille ja turisteille, ja alueella on myös puutarhapalstatoimintaa, joka kukkaloistollaan ilahduttaa ohikulkijoita.

Lapinlahden Lähden toiminta on suurilta osin vapaaehtoisvoimin tapahtuva. Vuonna 2018 Lähteen toiminnan järjestämiseen osallistui noin 100 vapaaehtoista, tapahtumia oli lähes 200 ja niihin osallistui noin 60 000 henkilöä. Vuoden aikana järjestettiin mm. konsertteja, suosittuja historiakävelyitä, näyttelyitä, teatteriesityksiä, luentoja mielenhyvinvoinnista, historiasta, luonnosta ja kulttuurista sekä erilaisia ulkoilma- ja luontotapahtumia. Lapinlahden Lähteen järjestämien tapahtumien lisäksi myös Tilajakamon jäsenet järjestivät runsaasti erilaisia tapahtumia ja kursseja.

Lapinlahden nykyinen toiminta on enemmän kuin järjestettyjen tapahtumien summa. Toiminnan keskiössä on visio yksinäisyyden lieventämisestä sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä ohjelma- ja vapaehtoistoiminnan, työkuntouksen sekä erilaisten kotouttamishankkeiden kautta. Lyhyessä ajassa nykyiset toimijat on muuttaneet sairaalaa matalan kynnyksen monitoimikeskukseksi – taloksi, joka pursuaa aktiviteetteja, mutta joka samalla tarjoaa vierailleen mahdollisuuden pysähtyä, reflektoida, virkistäytyä ja ladata patterit. Lapinlahti on ainutlaatuinen paikka ja talon nykyistä henkeä ja vahvaa ”terveyden ja hyvinvoinnin brändiä” ei pystytä luomaan konsulttipalveluiden kautta, vaan se on luotu sitoutuneiden ja visionääristen vuokralaisten pitkäaikaisen toiminnan avulla. Tämä nykyinen toiminta on liian arvokas menetettäväksi.

Vaalimisen arvoinen kulttuuriperintö

Lapinlahden sairaalan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja vaalimiseen kuuluu uniikin rakennushistoriallisen miljöön suojelemisen lisäksi alueen historiaa ja puiston luontoarvoja kunnioittava toiminta. Arkkitehti C. L. Engelin piirtämä sairaala valmistui vuonna 1841 ja on maamme vanhin mielisairaala sekä yksi vanhimpia koko Euroopassa. Sairaalaa ympäröivä puisto ja puutarha liittyvät keskeisesti sairaalan hoitohistoriaan.

Sairaala-alueen kasvillisuus yhdistettynä rakennuskantaan, läheisyyteen Hietaniemen hautausmaalle sekä rantaviivaan tekee alueesta kaupungin merkittävimmistä historiallisista puistoista. Päärakennus ja suurin osa muista rakennuksista on suojeltu rakennusperintölain nojalla. Lapinlahti ja sitä ympäröivä puistoalue kuuluu myös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY). Museoviraston mukaan sairaalan yli 160 vuoden historia on vaikuttanut siihen, että rakennukset ovat säilyneet lähes alkuperäisessä muodossaan ja että ”alue on kulttuurihistoriallisesti kasvillisuudeltaan ainutlaatuinen”.

Alueen kulttuurihistoriallisesti uniikki arvo on lähtökohtana myös alueen asemakaavassa, joka hyväksyttiin 2012. Asemakaavassa korostetaan kokonaisuuden säilyttämistä ja sen mukaan puistoa tulisi säilyttää rauhallisena ja aidattuna oleskelupuistona. Rakennusten tulisi sisältää toimintoja, jotka heijastavat talon alkuperäisiä sairaalakäyttöä vastaavia toimintoja, kuten esim. ”terapiatyötä palvelevia sosiaali- ja terveysalan toimintoja ja näihin liittyviä tuetun asumisen muotoja” sekä ”yleisölle avoinna olevia kahvila- ja muita julkisia tiloja rakennusten historialliseen luonteeseen sopivalla tavalla”.

Nykyiset toimijat sekä nykyisen toimintaan perustuva kilpailuehdotus Lapinlahti 360 – jonka lähtökohtana on, että puisto ja rakennukset muodostavat kokonaisuuden ja että toiminnan tulisi heijastaa kulttuuriympäristön alkuperäistä historiaa mielenterveyden keitaana – noudattavat siis kaikin tavoin asemakaavan asettamia vaatimuksia.

Tammikuussa 2019 oli taas aika puolustaa Lapinlahden sairaalaa ihmismuurilla, kun kaupunki oli korottamassa moninkertaisesti nykyisten toimijoiden vuokria ja samalla avasi käynnissä olevan ideakilpailun. Kilpailun peruslähtökohdat ohittavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden ominaispiirteet sekä asemakaavan ehdotuksia alueen kehittämiseksi. Kilpailukutsu koskee vain alueen rakennuskantaa, jota kaupunki joko myy tai vuokraa voittajalle, kun taas puistoalue säilyy kaupungin omistuksessa. Vuosien saatossa Lapinlahden puisto, joka alun perin ulottui nykyiselle Kaapelitehtaalle saakka, on pala palalta pienenetty ja kutistettu. Kilpailukutsussa ehdotetut tontit ja rakennusoikeudet uhkaavat tuhota uniikin kulttuuriympäristön lopullisesti ja ovat selvästi vahvistetun asemakaavan sisällöllisten tavoitteiden vastaisia.

Kaupunki oli siis valmis myymään yhden maamme tärkeimmistä kulttuuriympäristöistä ja pilkkomaan paloiksi kulttuurihistoriallisen ja asemakaavassa säilytettäväksi tarkoitetun kokonaisuuden, johon kuuluu useita rakennusperintölain nojalla suojeltuja rakennuksia ja uniikki puistoympäristö. Vaikka kilpailukutsussa puhutaan myös rakennusten ja puiston kulttuurihistoriallisista arvoista, ohitetaan asemakaavan vaatimus siitä, että rakennusten käytön tulisi heijastaa rakennusten alkuperäistä toimintaa ja tiloja tulisi hyödyntää ”historialliseen luonteeseen sopivalla tavalla”. Kilpailukutsussa todetaan vain, että tavoitteena on ”löytää rakennuksille kaupunkitilallisesti korkeatasoinen, toiminnallisesti riittävän tehokas ja toteutuskelpoinen ratkaisu” ja jossa ”valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät”.

Mutta on myös toinen, parempi ja kestävämpi vaihtoehto – että kaupunki ottaa oman osallisuusmallinsa vakavasti ja näkee sen suuren luovan potentiaalin, joka nykyiset toimijat edustavat, tunnustaen nykyisen toiminnan merkityksen niin kulttuurihistoriallisesti että yhteiskunnallisesti hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmasta. Lapinlahdella on ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittyä Lapinlahti 360 -ehdotuksen mukaisesti kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi vierailukohteeksi, jossa mielenterveys, kulttuuriperintö, luontoarvot, yhteisöllisyys ja luovuus kulkevat käsi kädessä.

* Nimi Lapinlahti 360 viittaa sairaalaan historiaan ja tulevaisuuteen – 180 vuotta Lapinlahden historiaa takana ja 180 vuotta edessä. Vuonna 2021 sairaala täyttää .

Artikkeli perustuu min 12.2.2019 Ny Tid -lehteen julkaistuun ruotsinkieliseen artikkeliin ”Kulturarv handlar inte enbart om väggar”.

Lapinlahti elävänä kulttuuriperintönä // Lappviken – ett levande kulturarv

Mistä puhutaan kun puhutaan Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperinnöstä? Tästä keskustellaan Maija Kerkon ja minun yhteistyössä Pro Lapinlahti mielenterveysseuran kanssa järjestämässä iltapäiväseminaarissa 10.2. klo 14-16. Tulkaa kuuntelemaan ja keskustelemaan! // Vad avses då man pratar om Lappvikens sjukhusområdes kulturarv? Det är temat för seminariet som jag och Maija Kerko arrangerar i samarbete med Pro Lapinlahti mielenterveysseura 10.2 kl. 14-16. Kom och lyssna och diskutera!

[Skrolla ner för text på svenska]

Lapinlahti elävänä kulttuuriperintönä 

Lapinlahden sairaalan auditorio, Lapinlahdenpolku 8

Maanantai 10.2.2020, klo 14-16 (kahvitarjoilu 16-16.30)

Lapinlahden entisen sairaala-alueen tulevaisuudesta ollaan näinä viikkoina tekemässä kauaskantoisia päätöksiä. Seminaarissa käsittelemme Lapinlahden ajassa muuttuvia kulttuuriperintöarvoja arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, kaupunkiympäristön, psykiatrian sekä kansalaisten osallisuuden ja kansalaisliikkeen historian näkökulmista.  

Kysymme, mikä tekee Lapinlahden kulttuuriperinnön ainutlaatuiseksi? Minkälainen tulevaisuuden toiminta säilyttäisi kulttuuriympäristön arvoja parhaiten ja jättäisi paikan edelleen kaupunkilaisille merkitykselliseksi? Miten alueen arvot huomioidaan, jos lisärakentamista sairaalapuistoon sallitaan? 

C. L. Engelin suunnittelemassa sairaalassa lähes 170 vuotta jatkunut sairaalatoiminta on kehittänyt alueesta kulttuurihistorialtaan ja kasvillisuudeltaan ainutlaatuisen. Sen myötä paikan rakennuksissa on säilynyt niiden historiallinen kerroksisuus ja puistossa on yhä nähtävissä monien lääkäri- ja potilassukupolvien jäljet. 

Seminaarin alussa maisema-arkkitehti Gretel Hemgård, arkkitehti ja tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko ja kehitysjohtaja (MIELI Suomen Mielenterveys ry) Kristian Wahlbeck esittävät aihetta pohjustavat puheenvuorot, jonka jälkeen seuraa paneelikeskustelu. Keskusteluun osallistuvat ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, alueen asiantuntija Maija Kerko, dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti ja arkkitehti Tapani Mustonen. Paneelin vetäjänä toimii tietokirjailija Rita Paqvalén.

Seminaari on suomenkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsiksi ja englanniksi. Seminaarin jälkeen on kahvitarjoilu Kahvila Lähteessä. Tilaisuus on maksuton.

Saavutettavuus

Lapinlahden sairaalassa on paljon kynnyksiä ja portaita, mutta Lapinlahden auditorioon on esteetön kulku (luiska) Ruohonlahden puoleisen siiven sivuoven kautta. Alakerrassa on esteetön wc ja avustavat koirat ovat tervetulleita. Tilassa ei ole induktiosilmukkaa. Tietoa saavutettavuudesta: Rita Paqvalen (040-7413363)

Kuva:  Lapinlahden sairaala, Lapinniemi. Taustalla ylhäällä saaret: Sulhanen ja Morsian, Pikku Pässi ja Iso Pässi. Kuvaaja: Roos, R. (1930-1939). Helsingin kaupunginmuseo (CC BY 4.0).

PÅ SVENSKA:

Lappviken – ett levande kulturarv

Lappvikens sjukhus, auditoriet, Lappviksstigen 8

Måndagen 10.2.2020, kl. 14-16 (kaffe 16-16.30)

Under de närmaste veckorna fattas beslut gällande framtiden för Lappvikens gamla sjukhusområde som kommer att få långtgående verkningar. I seminariet granskar vi Lappvikens kulturmiljö, dess historia och kulturhistoriska värde ur arkitekturens, landskapsarkitekturens, stadsmiljöns, psykiatrins samt medborgardeltagandets och -rörelsens perspektiv.

Vi frågar: Vad är det som gör Lappvikens kulturarv så unikt?  Vilken slags framtida verksamhet skulle bevara områdets kulturhistoriska värde bäst och kulturmiljön som en betydelsefull plats för stadsborna? Hur kan områdets kulturarv beaktas om tillbyggnader tillåts på området?

Sjukhusverksamheten, som pågick i nästan 170 år i det av C. L. Engel ritade sjukhuset, har gjort området kulturhistoriskt och vegetationsmässigt enastående. Genom den har de historiska avlagringarna bevarats väl i byggnaderna och i parken kan man ännu se spåren av olika generationer av läkare och patienter.

Seminariet inleds med korta introduktioner till temat som hålls av landskapsarkitekt Gretel Hemgård, arkitekt och teamledare Matti Kaijansinkko och utvecklingsdirektör (MIELI Psykisk Hälsa Finland rf) Kristian Wahlbeck. Efter de introducerande presentationerna följer en paneldiskussion. I den deltar miljöråd Jukka-Pekka Flander, sakkunnig på området Maija Kerko, docent Pauliina Latvala-Harvilahti och arkitekt Tapani Mustonen. Panelen leds av fackboksförfattare Rita Paqvalén.

Seminariet går på finska, men frågor kan ställas även på svenska och engelska. Efter seminariet serveras kaffe i Lappvikens café (Kahvila Lähde). Evenemaget är gratis.

Tillgänglighet

Lappvikens sjukhus har en hel del trösklar och trappor, men genom sidodörren i sjukhusets flygel mot Gräsviken finns en hinderfri ingång (ramper) till auditoriet. I bottenvåningen finns en tillgänglig toalett och assisterande hundar är välkomna. Auditoriet saknar induktionsslinga. Mer info om tillgängligheten: Rita Paqvalen (040-7413363)

Bild: Lappvikens sjukhus, Lappudden. Foto: Roos, R. (1930-1939). Helsingfors stadsmuseum (CC BY 4.0).

Kulturarv till salu?

uppdaterad 22.1.2020

Under den närmaste tiden kommer juryn för Lappvikens idétävling att sammankallas för att ta del av tävlingsbidraget Lapinlahden kevät – det enda bidrag som återstår, då finansiären Y-säätiö drog tillbaka Lapinlahti 360, det förslag som bygger på de nuvarande hyresgästernas verksamhet. Oberoende av vad juryn kommer fram till, fattas det slutliga beslutet av stadens politiker.

Nu är det viktigt att påminna alla parter om vilka kriterier som gäller för tävlingen, den aktuella detaljplanen för området samt om områdets unika kulturhistoriska värde som inte enbart omfattar sjukhusets väggar, utan även parkområdet och en verksamhet som bygger på områdets vårdhistoria. I dagens ledare i Helsingin Sanomat (21.1.2020) konstateras bland annat att:

“Kilpailun periaatteissa määrätään, että puisto jää kaupunkilaisille avoimeksi ­tilaksi. Ideakilpailun arviointiryhmän lausunto on laajempi ja tiukempi: jatkoon valitut ehdotukset toteuttivat parhaiten Helsingin kaupungin tavoitteet ­ pitää tiloja kaupunkilaisille avoimina.

Poliitikkojen on syytä pitää jälkimmäisestä ehdosta kiinni sen ankarimmassa muodossa. Esimerkiksi julkisuudessa esitetty ajatus hotellista on huono. Ei ole soveliasta sulkea perinteikästä arvokiinteistöä, Lapinlahden sairaalaa, sen nykyisiltä omistajilta, kaupunkilaisilta.”

Det räcker alltså inte enbart med att låta parken vara öppen för allmänheten, utan tävlingskriterierna förutsätter att verksamheten inom byggnaden även i fortsättningen är öppen för stadsborna. Helsingin Sanomats ledarskribent påminner om att tävlingen handlar om vår gemensamma egendom, om en byggd kulturmiljö som är viktig för oss stadsbor och som vi även i fortsättningen bör få ta del av samt om att olika kommersiella verksamheter, såsom hotell, strider mot denna grundtanke.

För att sjukhusbyggnaderna och den omgivande parken även i framtiden ska vara öppna för allmänheten måste verksamheten ha möjligast låg tröskel och vara öppen för olika former av deltagande och samarbeten. Den måste vara inkluderande, billig och helst gratis, och mångsidig. Och den bör bygga på platsens historia samt anknyta till mental hälsa och kultur. Den verksamhet som de nuvarande aktörerna, med hjälp av hundratals frivilliga stadsbor, har skapat är unik, den bygger på delaktighet och är ett praktexempel på den typ av deltagande som stadens delaktighetsstrategi efterlyser.

Just nu kan en konkret tröskel för deltagande vara sjukhusbyggnadernas fysiska miljö, som fortfarande är otillgänglig för till exempel en användare av rullstol. Förbättrandet av byggnadernas tillgänglighet är därför i mitt tycke det största akuta utvecklingsbehovet av området, i övrigt har de nuvarande aktörerna förvandlat området till en oas för alla stadsbor.

Foto R Roos, 1930-1939. Helsingfors stadsmuseum. CC BY 4.0 -lisens.

Den problematiska tävlingen

Den pågående tävlingen är på många sätt problematisk och den strider mot stadens strategi för öppenhet och delaktighet samt mot detaljplanen för området.

När det gäller ett så kulturhistoriskt viktigt område, vars framtid dessutom engagerat stadsborna i trettio år, är det ytterst problematiskt att staden valt att inte öppna tävlingsbidragen för allmänheten (såsom varit gällande för arkitekturtävlingar, senast t.ex. Odet eller Nationalmuseets tillbyggnad). Det enda vi fått ta del av är ytliga beskrivningar av bidragen i Kerrokantasi -tjänsten, så ytliga att många av svaren i tjänsten snarare kommenterar det faktum att man inte egentligen kan ta ställning på basen av den knappa informationen än bidragen i sig.

Att idétävlingen enbart handlar om byggnaderna strider också mot detaljplanen i vilken parken, byggnaderna och verksamheterna ses som en odelbar helhet. I detaljplanen för området som godkändes år 2012 står bevarandet av helheten i fokus och i den läggs tyngdpunkten på områdets kulturhistoriskt unika värde. I planen föreslås att parken ska fredas som ”ett område för lugna besök och samvaro” samt att sjukhusbyggnaderna ska hysa verksamheter som motsvarar husets ursprungliga funktioner, som till exempel terapi- samt caféverksamhet och andra verksamheter för allmänheten ”som är lämpliga för byggnadernas historiska karaktär” (min övers.). Att idétävlingen dessutom inkluderar rätt omfattande byggrätter – antagligen för att locka investerare inom byggbranschen – visar att staden inte överhuvudtaget bryr sig om parkens kulturhistoriska värden.

Parken, byggnaderna och verksamheten i dem är således kulturhistoriskt unika som helhet. Huvudbyggnaden och en del av de övriga byggnaderna är skyddade genom lagen om skyddandet av byggnadsarvet och det omgivande parkområdet hör till förteckningen över byggda kulturmiljöer av riksintresse. Även om verksamheten i sig inte skyddas i lag, är det nu upp till medlemmarna i juryn liksom även stadens beslutsfattare att garantera att besluten beaktar områdets kulturhistoriska och vårdhistoriska värden (såsom detaljplanen föreskriver) samt även idétävlingens krav på verksamheter som är öppna för alla. Beslutsfattarna bör även se till att stadsborna senast nu får en verklig möjlighet att ta del av och delta i beslutsprocessen om framtiden för denna unika kulturmiljö. Vi har helt enkelt inte råd att sälja ut denna unika miljö.

Kampen om Lappviken

Under de senaste 30 åren har Lappvikens framtid varit en återkommande tvistefråga. I början handlade kampen om bevarandet av Lappviken som ett psykiatriskt sjukhus, men kampen har sedan dess antagit nya former. Staden står just nu i beråd att sälja den kulturhistoriskt unika miljön och oron är stor för att staden ska låta ekonomiska intressen gå före kulturhistoriska och sociala värden. Kampen för bevarandet av Lappviken handlar i dag både om att bevara områdets kulturhistoriska värde som en helhet (som inkluderar såväl byggnaderna och deras interiör, parken och verksamheterna) och den nuvarande verksamheten med mental hälsa, lågtröskelverksamhet och konst & kultur som ledmotiv.

Just nu handlar frågan om den idétävling som staden lät utlysa i början av 2019. I idétävlingen gick två förslag vidare till final: Lapinlahden kevät och Lapinlahti 360. Bakom Lapinlahden kevät står bl.a. multinationella aktörer och investerare inom byggbranschen (REP och Oaklins Merasco i samarbete med planeringsbyrån Ark-byroo, arkitekterna Soini & Horto samt arkitekturbyrån Opus), medan bakom Lapinlahti 360 står de nuvarande hyresgästerna tillsammans med arkitekturbyrån Livady Oy, Planetary architecture research studio Oy, Rönkä Consulting, DEMOS Helsinki och AInsinöörit Oy samt som finansiär Y-stiftelsen. På fredagen 10.1, då de bearbetade tävlingsförslagen skulle lämnas in, fick tävlingen en dramatisk vändning. Y-stiftelsen, som skulle finansiera Lapinlahti 360, drog sig ur projektet och tävlingsbidraget kunde därför inte lämnas in inom utsatt tid.

Nu återstår alltså enbart förslaget Lapinlahden kevät och de intressen som multinationella, vinstorienterade investerare kan ha i området. Trots att staden gett medborgarna en möjlighet att kommentera tävlingsförslagen har tävlingsbidragens innehåll endast ytligt presenterats för allmänheten. Därför är det svårt att kommentera själva innehållet i det inlämnade förslaget, men en kvalificerad gissning är att aktörerna bakom förslaget knappast är intresserade av att driva en lågtröskelverksamhet – i stil med den nuvarande – som är öppen för alla och erbjuder mer eller gratis aktiviteter med fokus på kultur och mental hälsa. Tjänster med fokus på välmående – som förslaget lär inkludera – kan som bekant också komma i en lyxförpackning och fås för summor få av oss har råd med. Ett spa eller en privat klinik med exklusiva tjänster är därför långt från tävlingens ursprungliga utgångspunkt.

Nu kan vi bara hoppas att staden stannar upp och omvärderar sitt beslut att sälja unika helheten samt försöker nå en lösning som tar hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och till den levande och öppna kulturmiljö som de nuvarande aktörerna förvandlat området till. Lappviken bör bevaras som en kulturhistorisk helhet bestående av en vacker park med en biologisk mångfald, arkitektoniskt välbevarade byggnader och en verksamhet som bygger vidare på och förvaltar byggnadernas 180 år långa historia. Verksamheten i de gamla sjukhusbyggnaderna bör därför inkludera såväl mental hälsa och välmående som konst och kultur, och den bör vara öppen för alla och ha en låg tröskel.

Det av C. L. Engel ritade sjukhuset med den omgivande parken, kustremsan och verksamheten är unik i ett nationellt och europeiskt perspektiv, och är alltför värdefull för att säljas till kortsiktiga internationella investerare. Har vi inte lärt oss något av historien? Vi har helt enkelt inte råd att förlora denna miljö och den kultur som skapats under de senaste åren. Nu är dags för beslut som utvecklar området i den utstakade riktningen, som gör verksamheten om än mer inkluderande och som lyfter fram områdets kulturhistoria. Och för reparationer som bevarar husens och miljöns känsliga karaktär, men som genom olika tillgänglighetslösningar öppnar huset och området för alla oavsett funktionsvariation.

Här kan du läsa två kolumner jag skrivit om frågan. Den ena publicerades i Ny tid på svenska 12.2.2019, då tävlingen blivit utlyst, och den andra (som är en uppdatering av den första) publicerades i Uusi Suomi på finska 31.10.2019, då två av bidragen gick vidare i tävlingen. Nedan en kort bakgrund till kampen om Lappviken och presentation av de nuvarande aktörerna.

En kort bakgrund

Kampen för bevarandet av Lappviken som ett psykiatriskt sjukhus inleddes redan i slutet av 1980-talet av tidigare och dåvarande patienter, som tillsammans med anhöriga, sjukhuspersonal och andra intresserade grundade föreningen Pro Lapinlahti – Lappviken år 1988. Föreningens syfte var att föra ett öppet samtal om mental hälsa, minska fördomar mot mental ohälsa och stöda Lappvikens psykiatriska verksamhet. I slutet av 1999 hade Helsingfors universitetsjukhus (HUS) sålt sjukhusfastigheten till staden och 2000 var oron över verksamhetens och byggnadernas öde stor.

Den psykiatriska verksamheten avvecklades under 2000-talet och år 2008 flyttade den sista avdelningen ut. Staden hade då planer på att reparera sjukhuset för stadens social- och drogenheter samt verksamheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning, men planerna lades ner 2013 på grund av stadens dåliga ekonomi och reparationerna sköts upp. Lappvikens framtid var oviss, stora delar av sjukhuset stod tomma och hotade att förfalla.

I detta tomrum föddes idén om att sjukhuset skulle förvandlas till en för alla öppen oas för kultur, konst och mental hälsa. Bakom idén stod förutom aktiva inom föreningen Pro Lapinlahti – Lappviken och Föreningen för mental hälsa i Finland även enstaka aktivister och representanter för andra föreningar för mental hälsa. År 2013 blev planerna för den nya verksamheten klara och sedan 2015 har Lappvikens källa (Lapinlahden Lähde) erbjudit stadens invånare på ett rikt utbud av olika slags evenemang – alla gratis och med syftet att stärka samhörighet, aktivt deltagande, välmående och mental hälsa.

Sjukhushusbyggnaden och de andra byggnaderna på området hyrs i dag av Lappvikens källa samt Tilajakamo-kooperativet, och byggnaderna rymmer allt från café och restmatsrestaurang, gallerier, arbetsutrymmen för konstnärer, workshopsutrymmen, mötesrum, bastu, hantverksbutik, mottagningar för olika aktörer inom mental hälsa till en rumsteater, ett museum för mentalvårdens historia och snart även ett museum för romsk kultur. Sjukhusets omgivande parkområde är i dag ett populärt utflyktsmål och på området finns även en koloniträdgård.

Lappvikens källas verksamhet drivs till stor del av frivilliga krafter. Under 2018 arrangerades närmare 200 evenemang som besöktes av cirka 60 000 personer och som frivilliga deltog ungefär 100. Under året arrangerades föreläsningar kring mentalt välbefinnande, historia, natur och kultur, teaterföreställningar, konserter, vernissager, samt olika former av utomhus- och naturevenemang. Utöver de evenemang som Lappvikens källa arrangerade, arrangerade även föreningens hyresgäster samt Tilajakamo-kooperativets medlemmar olika evenemang och kurser.

Men Lappvikens nuvarande verksamhet är mer än summan av dess evenemang. I centrum för verksamheten står visionen om att lindra ensamhet samt främja välmående och delaktighet bland annat genom programutbudet, frivilligverksamheten, arbetslivsinriktad rehabilitering samt olika integrationsprojekt. Under sin korta tid har aktörerna förvandlat sjukhuset till ett allaktivitetshus med låg tröskel – ett hus som sjuder av aktivitet, men som samtidigt erbjuder besökarna en möjlighet till reflektion, lugn, avkoppling och att ladda sina batterier.